โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ

 สไลด1

สไลด2

สไลด3

สไลด4

 

กองช่าง

สไลด14

สไลด15

กองสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สไลด12

กองคลัง

สไลด13

กองสวัสดิการและสังคม

สไลด11