โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ

 สไลด1

สไลด2

สไลด3

สไลด4

 

กองช่าง

pic-chang-1

pic-chang-2

งานสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

pic-sataranasook

กองคลัง

pic-klang-new

งานสวัสดิการและสังคม

pic-sawaddikan