แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 พฤศจิกายน 2563 5
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อของเทศบาลตำบลนายูง 17 พฤศจิกายน 2563 9
เทศบาลตำบลนายูงคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ จามนโยบายจังหวัดอุดรธานี 09 พฤศจิกายน 2563 7
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายูง 28 ตุลาคม 2563 7
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ 21 ตุลาคม 2563 7
งานกู้ชีพ-กู้ภัย ช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง 21 ตุลาคม 2563 7
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี 21 ตุลาคม 2563 8
โครงการคนละครึ่ง 20 ตุลาคม 2563 12
งานทอดกฐินอำเภอ 20 ตุลาคม 2563 10
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 20 ตุลาคม 2563 12