แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 24 มิถุนายน 2564 6
พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID 19 02 มิถุนายน 2564 22
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 12 พฤษภาคม 2564 42
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยวงาน 29 เมษายน 2564 39
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 28 เมษายน 2564 39
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22 เมษายน 2564 47
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 22 เมษายน 2564 38
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ 21 เมษายน 2564 34
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 20 เมษายน 2564 30
รายงานผลการประเมิณความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนายูง 09 เมษายน 2564 43