แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล. ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 09 กรกฎาคม 2563 11
5.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 09 กรกฎาคม 2563 9
4.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 09 กรกฎาคม 2563 11
3.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf 09 กรกฎาคม 2563 10
2.พระราชบัญญัติ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐ 09 กรกฎาคม 2563 14
1.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 09 กรกฎาคม 2563 17
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 26 มิถุนายน 2562 72
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 26 มิถุนายน 2562 66