การปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการต้านทานการทุจริตคอรัปชั่นเทศบาลตำบลนายูง

|