คณะกรรมการกลุ่มการเงิน บัญชี และตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีได้เข้าตรวจสอบคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ อปท. 4 แห่ง

|