คณะผู้บริหาร ฯ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูงและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันประชุม สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายูง อำเภอนายูง จับหวัดอุดรธานี

|