คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและสำรวจอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ เทศบาลตำบลนายูงรับผิดชอบ

|