ประกาศคณะกรรมการการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

|