ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

|

ประกาศ คลิ๊ก http://nayung.go.th/wp-content/uploads/2021/11/announcement-LBL.3-3.pdf

แปลงที่ดิน ลำดับที่ 1 – 1000 คลิ๊ก http://nayung.go.th/public_html/wp-content/uploads/2021/11/LBL.3%201-1000.pdf

แปลงที่ดิน ลำดับที่ 1001 – 2000 คลิ๊ก http://nayung.go.th/public_html/wp-content/uploads/2021/11/LBL.3%201001-2000.pdf

แปลงที่ดิน ลำดับที่ 2001 – 2489 คลิ๊ก http://nayung.go.th/public_html/wp-content/uploads/2021/11/LBL.3%202001-2489.pdf