ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564

|