ประกาศเทศบาลตำบลนายูง

|

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕