ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

|