ภาพกิจกรรมรายงานการประชุมสามัญ-สมัยที่-2 ครั้งที่ 2

|