รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลนายูง รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563 ถึง สิงหาคม 2564)

|