รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  เทศบาลตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

|