วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลนายูง โดยนายคูณชัย พิมพาแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลนายูง งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีความรู้พื้นฐาน โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม

|