วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนายูง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

|