วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป มีการประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่น และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนายูง และหน่วยงานข้าราชการ ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ เทศบาลตำบลนายูง

|