อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนายูง

|

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่                  

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน                  

(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทาง                  

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                   

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                  

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง                  

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม                  

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ                  

(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                  

(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล            

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่                    

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา                  

(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์                  

(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม                  

(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน                  

(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร                  

(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้                  

(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างด้วยวิธีอื่น                  

(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ                  

(9) เทศพาณิชย์          

                   3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจ และหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้                  

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง                  

(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ                  

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ                  

(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ                   

(5) การสาธารณูปการ                  

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ                  

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน                  

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว                  

(9) การจัดการศึกษา                  

(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส                  

(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                  

(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                  

(14) การส่งเสริมกีฬา                  

(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                

 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น                  

(17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                  

(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                  

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                  

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน                  

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์                  

(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์                

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ         

(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               

(25) การผังเมือง                

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร                

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ                  

(28) การควบคุมอาคาร                  

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                  

(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

                    การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์ 

************************************************************