เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโคมไฟแสงสว่างในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายูง

|