เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลนายูง

|