เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนายูง โดย นายบัญชา ตะวงษา นายกเทศมนตรีตำบลนายูง เข้าร่วมประชุมหารือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนายูง ครั้งที่ 1 / 2565

|