โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

|

เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล ” หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก “