โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3

|