ทต.นายูง จ.อุดรธานี

คณะกรรมการกลุ่มการเงิน บัญชี และตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีได้เข้าตรวจสอบคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ อปท. 4 แห่ง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานีเรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการพนักงงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานีเรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม »