ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลนายูง โดยนายคูณชัย พิมพาแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลนายูง งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีความรู้พื้นฐาน โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม

อ่านเพิ่มเติม »

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนายูง โดย นายบัญชา ตะวงษา นายกเทศมนตรีตำบลนายูง เข้าร่วมประชุมหารือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนายูง ครั้งที่ 1 / 2565

อ่านเพิ่มเติม »